✅Бърза доставка от секс магазин Отпусни се|✅Дискретна опаковка📦 | ✅Безплатна доставка при покупка над 99 лв. 🛍️ |✅Наложен платеж и онлайн плащания |✅Подарък към всяка поръчка🎁|
✅При поръчки над 100 лв. получавате отстъпка от 5 лв. при разплащане

  Общи условия

  Страни

  Чл. 1. Настоящите Общи условия определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между “otpusnise.com”, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.otpusnise.com съгласие с условията, наричано по-долу за краткост “Потребител”, от друга, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.

  Дефиниции

  Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

  Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

  Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, при наличие на интерес;

  Танго СТАРСТРАЙК ООД е собственик на ”otpusnise.com” – виртуален информационен ресурс в Интернет, който може да изпраща рекламно съдържание и оферти на потребителите си за онлайн магазина на СТАРСТРАЙК ООД – otpusnise.com

  “IP Адрес” (“IP Address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребитела, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

  Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

  Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

  Съгласие

  Чл. 3.

  Всяко лице може да ползва предоставяните от otpusnise.com  чрез “otpusnise.com” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.

  С натискане на виртуалния бутон “Изпращане” след текста “Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта”, Потребителът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

  Чл. 4.

  Всяко отделно заявление, отправено от Потребител до otpusnise.com се счита за отделно договорено.

  При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за otpusnise.com не възниква задължение за изпълнение на договореното.

  Публикуване на информация в otpusnise.com

  Чл. 5.

  otpusnise.com не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.

  Лични данни

  Чл. 6.

  Otpusnise.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма. Това задължение отпада, ако Потребителът е предоставил неверни данни.

  При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, otpusnise.com може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.

  otpusnise.com има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Потребитела, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@otpusnise.com

  Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за otpusnise.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  Разкриване на информацията

  Чл. 7. otpusnise.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на Потребителя;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • otpusnise.com е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

  Разваляне на договора

  Чл. 8. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с писмено предизвестие по електронната поща.

  Отговорност

  Чл. 9. otpusnise.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на otpusnise.com – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на otpusnise.com.

  Обезщетения

  Чл. 10. Потребителът е длъжен да обезщети otpusnise.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

  Арбитраж

  Чл. 11. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

  Недействителност

  Чл. 12. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  Права на интелектуална собственост

  Чл. 13. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на “otpusnise.com” принадлежат на otpusnise.com включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

  Приложимо право

  Чл. 14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  Настоящите общи условия влизат в сила от 20.07.2023